gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост, съставляващ дере на река "Алана" в границите на урбанизираната територия на с. Оряхово, общ. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.