gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение от "МЕТАЛ СД 2021" ЕООД за "Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с идентификатор 44570.10.33 по КККР на землище гр. Любимец".

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 18.06.2021 г. до 02.07.2021 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.