gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, който се намира в ПИ с идентификатор 14787.137.3, местност "Халитова кория", по КККР на землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково, с цел на заявеното водовземане - "самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури".

    Съобщение за публично обявяване.