gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди Община Любимец обявява, че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) ПУ-09-05/2019г., около 5 броя съществуващи тръбни кладенци, в землището на с. Белица, за водоснабдяване на гр. Любимец, обл. Хасково, с инвеститор "ВиК" ЕООД Хасково.

   В едномесечен срок (от 07.09.2021 г до 06.10.2021 г. - включително) лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с проекта и да подадат писмени становища и възражения в Общинска Администрация Любимец, дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел "Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците", площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №22 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден.

   В посочения срок проектът ще се намира на разположение и в офиса на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на ул. Янко Сакъзов" №35, ет. 3, стая 37.

   Регистър на собствениците на поземлени имоти, попадащи в СОЗ - пояс II и пояс III в землището на с. Белица и гр. Любимец може да разгледате в прикачения файл.