gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-2738#20/18.03.2022г.
 
 
 
         Община Любимец на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план /ЧИ на ОУП/ на Община Любимец и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на Поземлени имоти с идентификатор 10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378 по КККР на землище с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона "Т-6" - за подстанция, за фотоволтаична централа.
         Срещата ще се проведе на 21.04.2022г., от 11:00 часа, в зала „Любимец“, площад „Трети март“ №1, етаж 2 /бивша сграда на АПК/, гр. Любимец.
         Проектът за ЧИ на ОУП на община Любимец, ПУП-ПЗ и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в гр. Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад „Трети март“ №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/.
          Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец всеки работен ден от 9.00 до 17.00, ул. ”Републиканска” № 2 и по електронна поща: oba@lyubimets.bg, в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението – 18.03.2022г. или на срещата за обществено обсъждане.
 
          За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж.Тодор Милев – община Любимец - 03751/ 89 11