gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение от "БРОНКС ГРУП" ЕООД за "Разширение на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), метални опаковки и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и като площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)" в УПИ ХII-за консервна фабрика в кв.171 по плана на гр.Любимец, община Любимец.

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 24.06.2022 г. до 08.07.2022 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.