gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение
за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка
 
 
         Община Любимец обявява на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е стартирана процедура за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за "Подробен устройствен план – план за застрояване" (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатор 10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378 по КККР на землище с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, с възложител: "Пи Ви Кънект" ЕООД.
         Заинтересованите лица могат да се запознаят със съобщението за започнали консултации,  доклада за екологична оценка и съпътстващата го документация чрез прикачения файл
         Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за екологична оценка, както и по проекта за ПУП на следните места:
         - община Любимец, в сградата на община Любимец, ул. “ Републиканска ” № 2, гр. Любимец, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лице за контакти: еколога на община Любимец.
         - с. Васково, община Любимец, сградата на кметство с. Васково, община Любимец, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лице за контакти: кмет на с. Васково, община Любимец.
         - От страна на възложителя на GSM 0887 211 772, e-mail: ibiserov@yahoo.com и на адрес с. Васково, община Любимец, къщата на Никола Табаков GSM 0882 907418.
         Срокът за изразяване на становища е 30 дни от датата на публикуване (06.07.2022г.) на съобщението и осигуряване на достъп до доклада за екологична оценка.