gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Обобщена справка с анализ по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за "Частично изменение на общ устройствен план на община Любимец в обхват 18 бр. ПИ с идентификатори: 10286.104.605, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.86.491, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.110.463, 10286.89.456, 10286.82.448, 10286.82.9, 10286.85.379, 10286.89.457, 10286.108.461, 10286.123.378, 10286.84.488, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.489 по действащата Кадастрална карта (КК) на землището на с. Васково".Частично изменение на общ устройствен план на община Любимец в обхват 18 бр. ПИ с идентификатори: 10286.104.605, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.86.491, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.110.463, 10286.89.456, 10286.82.448, 10286.82.9, 10286.85.379, 10286.89.457, 10286.108.461, 10286.123.378, 10286.84.488, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.489 по действащата Кадастрална карта (КК) на землището на с. Васково".