gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за изменение на заповед №РД-758/19.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 72/14.09.2010 г.) за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002021 „Сакар“.

    Пълният текст на проектозаповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема "Природа", раздел „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите - Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14 и на https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/inspection/messages, тема "за Инспекцията", подтема "Съобщения") и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

    В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.