gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водоем в поземлен имот с идентификатор 54033.77.68, в землището на с. Оряхово, община Любимец.