gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл.128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за заличаване на улица с о.т. 321а-820 и образуване на нов Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ ХХХVII в кв. 85, по плана на гр. Любимец, за изграждане на обект публична общинска собственост и определя конкретно предназначение на новообразувания имот – „за спортна площадка и детски кът”.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.