gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

До

Росен Тончев Русев,

с. Момчиловци, ул. „Елин Пелин” № 4

 

До

Тихомир Ганев Ганев,

гр. Харманли, бул. „България” № 59

вх. Б, ет. 2, ап. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Относно: Констативен протокол № 6 от 29.03.2023г. по чл. 196, ал. 1 от Закон за устройство на територията, за определяне на вида и състоянието на строежа.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 18а, ал. 9 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 196, ал. 1 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/, и като заинтересовани лица – наследници на Милка Трифонова Колева, собственик на УПИ ХV-191, кв. 5 по плана на с. Белица, общ. Любимец, обл. Хасково Ви уведомяваме за съставен Констативен протокол № 6 от 29.03.2023г. по чл. 196, ал. 1 от Закон за устройство на територията, за определяне на вида и състоянието на строежа.

Относно констатациите отразени в протокола, следва в 7 /седем/ дневен срок от датата на поставяне на настоящото Уведомление, да се запознаете с неговото съдържание и да бъдете изслушани в гр. Любимец, площад „Трети март” №1, етаж 2, стая № 19, отдел „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците“, да изпратите в писмена форма Вашето становище, на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ №2 или имейл oba@lyubimets.bg.