gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 25 от Закон за общинската собственост Община Любимец съобщава на заинтересованите лица за издадена заповед №РД-09-757/24.10.2023 г. на кмета на Община Любимец, за отчуждаване на УПИ XXXVII, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за клуб и озеленяване, с площ 487 кв. м., ведно с построената в него нежилищна сграда с площ 171 кв. м., сглобяема конструкция на един етаж, в кв. 85 по плана на гр. Любимец, одобрен със заповед №РД-09-148/05.07.2013 г., който имот съгласно действащия план на гр. Любимец, одобрен с Решение №444, прието с протокол №46 от 30.06.2023 г. на Общински съвет – Любимец, попада в УПИ XLV-за спортна площадка и детски кът, в кв. 85.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете чрез прикачения файл.