gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план /ЧИ на ОУП/ на Община Любимец и
на доклад за екологична оценка/ ЕО / и всички приложения към него
 
 
 
 
         Община Любимец на основание чл.127, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и на основание чл.20, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Любимец се организира среща за:
 
  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  
 
на проект за Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Любимец и всички приложения към него,
 
и
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  
 
на доклад за екологична оценка (ЕО) за Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Любимец и всички приложения към него.
 
 
 
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  
 
на проект за Частично изменение на Общия устройствен план  ОУП (ЧИОУП) на Община Любимец и всички приложения към него
 
       С Решение № 284 на Общински съвет (ОбС) – Любимец, прието с протокол № 28 от 28.01.2022 г., Решение № 352 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 37 от 13.10.2022 г., Решение № 381 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 40 от 24.01.2023 г., Решение № 383 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 40 от 24.01.2023 г.,  Решение № 445 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 46 от 30.06.2023 г., и Решение № 446 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 46 от 30.06.2023 г.,  е разрешено изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план/ОУП/ на Община Любимец.
       Проектът за частично изменение на ОУПО-Любимец, подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 10.05.2024 год. (петък) от 10.30 часа в зала „Любимец“, площад „Трети март“ № 1, етаж 2 (бивша сграда на АПК).
       Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Община Любимец, в сградите на кметствата на селата  с. Васково, с. Вълче поле, с. Георги Добрево, с. Дъбовец, с. Йерусалимово, с. Лозен, гр. Любимец, с. Малко градище и с. Оряхово. 
       Проектът за частично изменение на Общия устройствен план на Община Любимец, е публикуван на интернет страницата, на общината -  чрез прикачения файл, а проектът и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Любимец,  на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2
       Становища и мнения по частично изменение на ОУПО, могат да се депозират в сградата на Община Любимец - в центъра за административно обслужване, с адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2  или на електронната поща на общината: oba@lyubimets.bg
       Лице за връзка по провеждане на консултациите:Янка Филева, еколог на община Любимец - ст. специалист в отдел: „Управление на територията и собствеността, СХД, екология и управление на отпадъците“.
       Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище, по частичното изменение на ОУПО е 10.30 часа на 10.05.2024 год.
 
 
 
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  
 
на доклад за екологична оценка (ЕО) за Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Любимец и всички приложения към него
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 
(съгл. чл.20, ал.1, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми)
по Доклад за екологична оценка на Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Любимец
 
1. Информация за Възложителя на ЧИОУП на Община Любимец:
       ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
       Инж. Анастас Анастасов, Кмет на Община Любимец
       Пълен пощенски адрес
       гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2
       Лице за контакт 
       Янка Филева, еколог на община Любимец  
       Телефон, факс, e-mail:
       тел:03751/8932, 03751/8912, факс:03751/8378, oba@lyubimets.bg
 
2. Обща информация за проекта на ЧИОУП
       а) Основание за изготвяне на ЧИОУП
       ЧИОУП се изготвя в изпълнение на:
          · Решение № 284 на Общински съвет (ОбС) – Любимец, прието с протокол № 28 от 28.01.2022 г., за разрешаване изработването на проект на ЧИОУП на Община Любимец, прието на основание чл.124-126 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
          · Решение № 352 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 37 от 13.10.2022 г., за разрешаване изработване на проект за ЧИ на ОУП с обхват ПИ с идентификатори 34014.110.12, 34014.111.3, 34014.111.20, 34014.113.5, 34014.113.6, 34014.134.7, 34014.45.14 по действащата Кадастрална карта в землището на с. Йерусалимово за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона „Т6“ – за фотоволтаична централа;
          · Решение № 381 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 40 от 24.01.2023 г., за разрешаване изработване на проект на ЧИ на ОУП с обхват ПИ с идентификатор 10286.41.10 по действащата Кадастрална карта в землището на с. Васково за промяна на територията от земеделска в „Пп“/предимно производствени нужди/ - подстанция за енергийни обекти;
          · Решение № 383 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 40 от 24.01.2023 г., за разрешаване изработване на проект на ЧИ на ОУП с обхват ПИ с идентификатори 54033.30.29, 54033.30.1, 54033.38.5 и 54033.30.25 по действащата Кадастрална карта в землището на с. Оряхово за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона „Т6“ – за фотоволтаична централа;
          · Решение № 445 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 46 от 30.06.2023 г., за разрешаване изработване на проект на ЧИ на ОУП с обхват ПИ с идентификатор 44570.120.117 по действащата Кадастрална карта в землището на гр. Любимец за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона „Т6“ – за фотоволтаична централа;
          · Решение № 446 на ОбС – Любимец, прието с протокол № 46 от 30.06.2023 г., за разрешаване изработване на проект на ЧИ на ОУП с обхват ПИ с идентификатор 44570.117.806 по действащата Кадастрална карта в землището на гр. Любимец за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона „Т6“ – за фотоволтаична централа.
 
       б) Период на действие и етапи на изпълнение на ЧИОУП
       Периодът на действие на ЧИОУП не се ограничава във времето. Изпълнението на предвижданията за новопредвидените устройствени зони ще се реализира съобразно инвестиционния интерес и общинския бюджет. 
       в) Териториален обхват
       Териториалният обхват на ЧИОУП на Община Любимец включва конкретни поземлени имоти от землищата на с. Васково, с. Вълче поле, с. Георги Добрево, с. Дъбовец, с. Йерусалимово, с. Лозен, гр. Любимец, с. Малко градище и с. Оряхово на територията на община Любимец.
       г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/
       Териториалният обхват на ЧИОУП на Община Любимец попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000212 „Сакар” за съхранение на природните местообитания и на  дивата  флора и фауна, приета с Решение № 661 от 16.10.2007 г. на МОСВ (ДВ бр. 107/2007 г.), и обявена със Заповед № РД-313 от 31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0002020 „Радинчево” за опазване на дивите птици по чл.6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-783/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104/05.12.2008 г.).
Като самостоятелно приложение към Доклада за екологична оценка е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на защитени зони: BG0002020 „Радинчево” по Директивата за опазване на дивите птици и  BG0000212 „Сакар” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна за опазване на природните местообитания.
       д) Основни цели на ЧИОУП
       С ЧИОУП се определя структурата на територията в новопредвидените с плана устройствени зона, устройственият им режим и конкретното предназначение на поземлените имоти, в отделните населени места на територията на Община Любимец.
       Главна/практическа цел на ЧИОУП на община Любимец е да даде пространствения израз - устройствено предложение - за решение на поставените стратегически цели и задачи, създавайки им среда за реализация върху конкретната територия, в т.ч. и чрез изготвените правила и нормативи за неговото прилагане.
       За постигане на главна цел, е използван възприетия и прилаган многократно Урбанистичен творчески метод, както и добрите практики, чрез които да се осъществи изпълнението на следните специфични цели:
       1) При изготвянето на частичното изменение на ОУП на общината да се прилагат принципите на равнопоставеност на териториалните единици в цялото. С решението да се осигурят предпоставки за преодоляване на дисбаланса между общинския център и периферията на общината;
       2) Територията на общината да се развива равномерно, предлагайки рационална организация на различните видове територии, като едновременно с това се създадат условия за оптимално оползотворяване на наличните ресурси;
       3) Да се сведе до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и на икономическото развитие;
       4) С проекта да се създадат условия за развитие на социалната и техническата инфраструктура;
       5) Да се създадат условия за развитие в насока на икономически просперитет на общината, съблюдавайки постулатите в стратегическите документи по Закона за регионалното развитие, стимулиране на публично-частното партньорство в дейности осигуряващи по-целесъобразното ползване на поземления фонд - при равнопоставеност на частната, държавната и общинска собственост;
       6) Да се извърши анализ на урбанистичната автентичност на средата, степента на физическата съхраненост на обектите на културно историческото наследство и юридическият им статут, в аспекта на защита и устойчиво използване;
       7) Частичното изменение на ОУПО да бъде разработен така, че да не влошава екологичното равновесие в общината, като при това се съобразява със и отчита ограничителните режими на защитените територии. При урбанизация на не урбанизирани територии да се предвидят мерки за безпроблемното им интегриране в средата, без това да доведе до увреждане и стрес на системата.
       е) Финансиране на ЧИОУП
       Изготвянето на ЧИОУП се финансира от Община Любимец.
       ж) Срокове и етапи на изготвянето на ЧИОУП и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността
       ЧИОУП се изготвя едноетапно, като Закона за устройство на територията изисква провеждане на обществено обсъждане на проекта на ЧИОУП.
3. Информация за органа, отговорен за прилагането на ЧИОУП
       Отговорен орган за прилагането на ЧИОУП е Община Любимец.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на ЧИОУП
       ЧИОУП се одобрява от Общински съвет - Любимец.
5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
       Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.
6. Място за публичен достъп 
       Докладът за екологична оценка с всички приложения към него и проектът на ЧИОУП са предоставени за публичен достъп:
       · на интернет страницата на Община Любимец: чрез прикачения файл_1, чрез прикачения файл_2;
       · в сградата на Община Любимец, на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
7. Време за публичен достъп
       Публичният достъп се осигурява за 30 дни след датата на публикуване на настоящото съобщение: от 02.04.2024 г. до 02.05.2024 г., включително.
8. Начин за изразяване на становище
       Становищата и мненията могат да се депозират в срок до 02.05.2024 г., включително:
       · с писма до Община Любимец, на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2;
       · по електронна поща: oba@lyubimets.bg
9. Обществено обсъждане
       В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ЧИОУП и Доклада за екологична оценка с приложенията към него.
       Общественото обсъждане ще се проведе след изтичане на посочения по-горе 30-дневен срок за консултациите, посочен по-горе, на 10.05.2024 г., в зала „Любимец“, площад „Трети март“ № 1, етаж 2 /бивша сграда на АПК/, гр. Любимец, от 10.30.ч.