gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Опазването на околната среда е сред най-важните приоритети на съвременното общество. Формирането на екологична култура и съзнание у всеки гражданин е от особено голямо значение. Тези съществени елементи от ценностната система на човека не могат да се изградят без провеждането на целенасочена и комплексна екологична политика.

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание чл.29, ал.1, т.1 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/, обн. ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г.

Програмата отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда. Тя цели екологосъобразно управление на отпадъците на територията на община Любимец.

 

1. Обхват на програмата.

 

В обхвата на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците са включени всички дейности, които произтичат като задължения на общинска администрация, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови нормативни актове. Кмета на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейната територия, съобразно изискванията на ЗУО, като осигурява условия на всеки притежател за организирано събиране и третиране на битови отпадъци.

Кмета на общината отговаря за:

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други (чл16, ал3, т1 от ЗУО);

- Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им (чл 16, ал3, т2 от ЗУО);

- Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване (чл 16, ал3, т3 от ЗУО);

- Избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци (чл 16, ал3, т4 от ЗУО);

- Разделното събиране на битови отпадъци включително отпадъци от опаковки  като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки (чл 16, ал3, т5 от ЗУО);

- Организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни лампи съдържащи живак (чл 16, ал3, т6 от ЗУО);

- Организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване (чл 16, ал3, т7 от ЗУО);

- Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването нанезаконни сметища (чл 16, ал3, т8 от ЗУО);

- Определянето на местата за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това (чл 16, ал3, т9 от ЗУО);

- Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии (чл 16, ал3, т9 от ЗУО).

 

Програмата е приета с решение № 152 от протокол № 18/19.10.2009 г. на Общински съвет Любимец 

 

Пълният текст на Програмата за управление дейностите по отпадъците за периода 2009 - 2013 г. може да изтеглите от тук.