gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка с провеждането на Празника на град Любимец и Традиционния панаир, Кметът на община Любимец издаде Заповед РД-09-458/04.08.2015 г., с която определи: 

1. Място за провеждане на Традиционния панаир: централна градска част на гр. Любимец, включваща: площад ”Трети март”; паркинг в началото на ул. „Цар Освободител”; ул. „Републиканска” - пешеходната алея от сградата на ОбА, до ул. „Отец Паисий”; Общински пазар; ул.„Васил Левски” - от ул. „Силистра“ до ул. „Отец Паисий”; ул. „Ивайловградска” - от сградата на банка ОББ до ул. „Отец Паисий”;                                                             

2. Времетраене на Традиционния панаир:  от 26.08.2015г. до 30.08.2015 г., за което време се събират такси, съгласно чл.19, ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет Любимец.

3. Поддържането на чистотата в дните на панаира, на площите и около тях, използвани за търговска и друга дейност, да се извършва от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на общински терени. За целта да се осигурят достатъчен брой санитарни чували за ежедневното събиране и изхвърляне на сметта; да се осигури извозването й по график от „Титан-Клинър“ ООД; да се поставят на подходящи места достатъчен брой химически тоалетни;

4. Определям музикалното озвучаване и ползването на шумопроизвеждащи машини и съоръжения в обектите да продължава до 01.00 часа в дните на Традиционния панаир.

  

Ползватели на общински терени, нарушаващи разпоредбите на Наредба № 1 на ОбС-Любимец, както и нарежданията на тази заповед да бъдат санкционирани с отстраняване от участие в панаира, с решение на Комисия, определена със Заповед № РД-09-457/04.08.2015 г.