gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 6714Бюджетът на община Любимец за 2016 г. е 5 768 200 лв. Това стана ясна след като Анастас Анастасов – Кмет на общината направи публично представяне на проекта на Бюджет 2016 г. на 1 декември в зала „Любимец“.

През идната година като държавна субсидия в общината ще постъпят 3 234 100 лв., а от местни приходи се очакват да се съберат 2 534 100 лв. Към общинските постъпления са включени: имуществени данъци, от които се очакват като приход 363 000лв. и неданъчни приходи, в размер на 1 146 000 лв. Приходите от такса "Битови отпадъци" са заложени в съответствие с проекта на план-сметката за дейностите - сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до депото в град Харманли, и са в размер на 510 000 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи ще е в размер на 262 900 лв., в които влизат средства за основен ремонт на общинската пътна мрежа 117 300 лв.

Разпределението на разходите по функции за следващата година е както следва:

За Функция "Общи държавни служби" ще се разходват 1 114 093 лв., за функция "Отбрана и сигурност" –  95 400 лв., за "Образование" – 2 552 118 лв.

Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С общински приходи в размер на 175 000лв. се финансира част от веществената издръжка на целодневните детски градини.   

За "Здравеопазване" ще се осигурят 330 282 лв., за  „Социално осигуряване и грижи" – 306 970 лв., за "Жилищно строителство и опазване на околната среда" – 744 104 лв. В тази сума влиза поддръжка, ремонт и осветление на улици и площади, поддръжка на зелените площи и сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота.

За "Култура и спорт" от общинския бюджет са отделени 351 350лв. В тази сума влизат възнаграждения на персонала и поддръжка на спортни бази и площадки, както и субсидия на спортните клубове по волейбол, тенис на маса, тенис на корт, баскетбол и клуб по борба.

За зимно поддържане на общинска пътна мрежа ще бъдат осигурени 44 000лв, а за основен  ремонт на общинска пътна мрежа – 117 300 лв.

В Бюджет 2016 не е предвидено повишаване на местните данъци и такси.