На 6 март Кметът на община Любимец инж. Анастас Анастасов представи Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г. Обсъждането се проведе в зала „Любимец“, като отделните дейности бяха онагледени чрез мултимедия. По време на представянето в залата присъстваха: Председателят на Общински съвет – Любимец - Мария Станкова, Заместник-кметовете Илия Илиев и Тодор Милев, Главният счетоводител на общината Николай Ценов, които имаха готовност да отговарят на въпроси, свързани с отделните части от отчета на бюджета.

В хода на изложението стана ясно, че изпълнението на бюджета на община Любимец към 31.12.2018 г. възлиза 9 205 534 лв.

Приходите с държавен характер са 6 475 195лв., от които общата допълваща субсидия е 4 156 497 лв. Получените целевите трансфери са в размер на 1 195 358 лв.

Приходите с общински характер са 4 549 652 лв., от които имуществените данъци са 509 729 лв., приходите и доходи от собственост - 245 161 лв., приходите от общински такси са в размер на 893 909 лв., като в т.ч. влизат и приходите от такса битови отпадъци - 591 647 лв.

Общината е получила изравнителна субсидия в размер на 768 100 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 310 900 лв.

През изминалата година община Любимец погаси част от дългосрочен безлихвен заем, получен от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, в размер на 180 000 лв., погаси част от дългосрочен кредит към ОББ АД, в размер на 20 000 лв. и заем от Министерство на финансите, за изпълнение на проект към ДФ „Земеделие” в размер на 8 663лв.  

При представянето на разходната част кметът уточни, че за държавни дейности, при план 6 475 195лв. изпълнението е 4 655 882лв.

В разходите за общински дейности, при план 5 284 290 лв. изпълнението е 4 549 652 лв.

Наред с представеното по-горе по приходната и разходната част на бюджета, към 31.12.2018 г. общината има просрочени задължения и вземания. Задълженията са в размер на 253 261 лв., а вземания са в размер на 622 273 лв., като в тази сума влизат суми от наеми 1 955 лв., такси детски ясли - 803 лв., такси детски градини - 3 455 лв., такса „Битови отпадъци“ - 367 752лв., патентен данък 4 034 лв., данък недвижими имоти - 46 425 лв., данък върху превозните средства - 192 604 лв. и други данъци - 5 245 лв.

Разходваните средства по европейски програми са в размер на 275 332 лв., а от Държавен фонд „Земеделие” 24 154 лв.