Със своя Заповед № РД-09-225/13.05.2020 г. Кметът на община Любимец нарежда да се предприемат редица мерки, с които:

- да се предотвратят селскостопански и горски пожари на територията на общината, както и да се организира тяхното практическо изпълнение;

- да се създаде необходимата организация за денонощно дежурство на телефонните постове в общината и кметствата през пожароопасния сезон и др.

С конкретните действия и мерки може да се запознаете от прикачения файл.