gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Общинска служба „Земеделие” - Любимец

 О Б Я В А

На 16.08.2022г., в сградата на ОС ”Земеделие” Любимец, ще се проведат заседания на комисията за ползване на землищата на територията на община Любимец. Заседанията се провеждат в изпълнение на чл. 72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023г.

Всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, на основание издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, при желание могат да присъстват. 

 

 Заседанието на комисията е оповестено в кметствата, в сградата на ОСЗ Любимец, интернет страницата на община Любимец и е публикувано на интернет страницата на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

Димитър Пилчев/Началник ОСЗ/

Председател на комисиите