gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

DSCF4337 1

 

 

 

   инж. Анастас Бончев Анастасов

   ул. "Републиканска" №2

   стая № 12, тел. 03751/ 70 02; 89 12

   факс: 03751/ 83 78

   е-mail: oba@lyubimets.bg

 

 

 


Приемни дни: всеки първи и последен петък на месеца от 14.30 ч.


ЗМСМА Чл. 44. (1) Кметът на общината:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената за издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т.4 , налага предвидените в закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., изм. бр. 69 от 2006 г.) Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно.

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;

9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 85 от 2000 г., изм. бр. 14 от 2009 г.) Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания.

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. бр. 19 от 2005 г., отм. бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм., бр.35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Председателства Съвета по сигурност.

13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр.1 от 2001 г., предишна т.12, бр. 19 от 2005 г.) Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 85 от 2000 г., пред. т.13 бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от Общинската администрация;

15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14 ,бр. 19 от 2005 г.) Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15 бр. 19 от 2005 г., допълнена от бр. 69 от 2006 г.) Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., пред. т. 16, бр. 19 от 2005 г.) Утвърждава устройствения правилник на Общинската администрация.

18. (нова - ДВ бр. 69 от 2006 г.) Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в тридневен срок от издаването или подписването им.

19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

(2) В изпълнение на своите правомощия, Кметът на общината издава заповеди

(3) (изм. - Дв бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред Областния управител в три дневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на Областния управител се съгласуват с Министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) (нова - ДВ бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(5) (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на програмата, в срок до 31 януари.