gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

С Т Р У К Т У Р А

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ

 /от 01.01.2020 г./

 

Кмет на община

1

Зам. кмет

2

Кметове на кметства

1

Кметски наместници

6

Секретар на община

1

Финансов контрольор

1

Регистрация и класифицирана информация

1

Старши експерт ОМП

1

Администрация на кметства

1

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Административно и счетоводно обслужване, инвестиционни дейности и обществени поръчки“ в т.ч.

Отдел „Административно обслужване“

Отдел „Счетоводство, финанси и бюджет”

Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и устойчивост на проекти”

21

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “ Управление на територията, общинска собственост, местни данъци и такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците” в т.ч.

Отдел: „Местни данъци и такси“

Отдел: „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците“

20

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       ОБЩО: 56

 

Обслужващи дейности

 

Дейност по чистота и благоустройство, в т.ч.:                                                                         - 43

Звено „Чистота“                                                                                                                                - 23

Звено „Озеленяване“                                                                                                                       -  11

Звено „Благоустройство и ремонт на обекти“                                                                                 - 9

Дейност общински бази и пазар,   в т.ч.:                                                                                     - 16

Звено „Общински бази“                                                                                                                    - 11

Звено „Клубове и пазар“                                                                                                                  -   5   

Здравеопазване и социални дейности, в т. ч.:                                                                         - 39

Звено „Детска ясла“                                                                                                                        - 21

Звено „Домашен социален патронаж“                                                                                          - 17

Звено „Здравен кабинет“                                                                                                               -   1

Общински горски фонд, язовири и обществен ред                                                               -   6

ПМС№31/ 21.02.2019г. – дейности и задачите по ОМП

и условията и реда за тяхното осъщ.                                                                                       -  7

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           ОБЩО: 111