gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ЗАПОВЕД

 

№ РД-09-556/30.08.2010 г.

 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

  

 

На основание чл.44 ал.1,т.7 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС,чл.47 от Наредба № 2 на 

 

ОбС Любимец и във връзка с Решение № 192/26.02.2010 г. 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд както следва:

 

 - 549 броя имоти - 4117.988 дка – 526 830 лв. по приложения списък в землището на с. Вълче поле.

 

 

ІІ. Начин на плащане- при подписване на договора.

 

 

ІІІ. Размер на депозита-10% от началната цена, внесен на касата на ОбА или по банков път при ОББ АД Любимец- IBAN BG21UBBS80028413873000, BIC UBBSBGSF до 12.00 часа на 15.09.2010 г. Депозити се приемат само за общата стойност на имотите.Депозит за част от общата стойност ще бъде основание за отстраняване на участника от търга.

 

ІV. Молби за участие се приемат само за всички имоти заедно.Молбата за участие,в която са посочени част от имотите ще бъде основание за отстраняване от търга.

 

V. Търгът да се проведе на 15.09.2010 г.от 14.00 часа в заседателната зала ОбА.

 

VІ. Необходими документи за участие:

 

В запечатан,непрозрачен плик участниците представят на комисията следните документи:

 

- молба за участие /свободен текст/

 

- документи за самоличност, пълномощно /ако е необходимо/ и ЕИК или удостоверение за актуално състояние.

 

- документ за внесен депозит

 

- декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила /свободен текст/. 

 

Кмет на Община Любимец:

 

/ инж.ЯНКО КЮЧУКОВ/