gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Чл.19a от Закона за гражданска регистрация;

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Служителите в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се на пл. „Трети март“

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕСЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление по образец, след нотариална заверка;
  • Документ за самоличност (лична карта);
  • Заверено копие от акт за раждане /ако лицето не е родено в Община Любимец/

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ПОПРАВКАТА В СРОК:

  • 7 работни дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

  • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

  • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
  • Като вътрешна куриерска пратка.
  • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНА ПОПРАВКАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.