gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 74 и 76 от Закона за гражданска регистрация;
 • Чл. 110, ал.2, т.4 и 7 от Закона за местните данъци и такси.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документ за самоличност (лична карта);
 • Решение на съда или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт;
 • Официални документи.

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ПОПРАВКАТА В СРОК:

 • 7 дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНА ПОПРАВКАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.