gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 6 ОТ ДОПК

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6 във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1и чл. 9б
 • Чл. 54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Искане по образец и:

 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /при необходимост/.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • 7 работни дни

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.