gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horata

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДОПК

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс -  чл. 87, ал. 11 и ал. 12, т.1 от ДОПК

 

ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) към Държавна агенция "Електронно управление", като прикачен файл;
  • подаване по ел. път на ел. поща: osmdt@lyubimets.org, с квалифициран електронен подпис;
  • на хартиен носител на административния адрес на Община Любимец.

РЕД ЗА ИЗИСКВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДОПК И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Ред,  Искане по образец и Информация:

  • Пълномощно /при необходимост/.

ТАКСИ:

  • Съгласно разпоредбите на чл. 115, ал. 2 от ЗМДТ, такса не се дължи.

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

  • 7 работни дни

 ИЗДАДЕНИЯТ АДМИНИСТРТИВЕН АКТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ:

  • чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) към Държавна агенция "Електронно управление", като прикачен файл;
  • на ел. поща;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА: 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.