gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/;
 • Стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.

 

ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА: 

 • Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с постоянен/настоящ адрес в Община Любимец. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица, следва да е 50 % (петдесет процента) и над 50 % (петдесет процента).

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Копие на документ за самоличност (лична карта) - сверява се с оригинала при подаване на документи;
 • Копие на решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);
 • Актуална цветна снимка – 1 брой;
 • За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник или попечител или лица полагащи грижи за тях);
 • Копие на пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ИЛИ СЪЩОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НА ОБЩИНАТА.

КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С  ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЕ ИЗДАВА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ ДО ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.

 

НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА  КАРТАТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:

 • 7 работни дни.

КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЕ ПОЛУЧАВА В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.