gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataУЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКОПАВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 192, чл. 193 и чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 • Чл. 17, ал. 1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи / ЗОЗЗ/.
 • Чл. 54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документ за собственост.
 • Проект изготвен от правоспособен проектант, съгласуван със съответните контролни органи, със схема на трасето на прокарваното съоръжение или преминаване и обяснителна записка.
 • Договори за присъединяване към елекропреносната и водоканализационна системи.
 • Решение на Комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на Областна дирекция „Земеделие“- гр. Хасково, за утвърждаване трасета за проектиране (при прокарване през земеделски имоти).

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 120,00 лв.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГАТА В СРОК:

 • 30 дни.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.