gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН В ОБХВАТ ДО ЕДИН КВАРТАЛ ИЛИ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.128 и чл.129 отЗакона за устройство на територия;
 • Чл.54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документ за собственост;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост или съгласие на всички заинтересовани лица;
 • Проект – 3 броя папки.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 100,00 лв. 

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ОДОБРЕНИЯ ПУП СХЕМА В СРОК:

 • СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗУТ

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ОДОБРЕНИЯ ПУП, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.