gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОИТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 107, т.3 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;
 • Чл. 35, т.3 и чл.49, ал.5 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Оригинална скица;
 • Документ за собственост на имота;
 • Отстъпено право на строеж, пристрояване или надстрояване.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 7,00 лв. – за обикновена услуга;
 • 10,00 лв. – за бърза услуга;
 • 15,00 лв. – за експресна услуга.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ПРЕЗАВЕРЕНАТА СКИЦА В СРОК:

 • 7 работни дни – за обикновена услуга;
 • 3 работни дни – за бърза услуга;
 • 24 часа – за експресна услуга.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ПРЕЗАВЕРЕНАТА СКИЦА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.