gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataОЦЕНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 142 от Закона за устройство на територията;
 • Чл. 54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

 • Документ за собственост;
 • Виза за проектиране; (в случаите в които е задължителна)
 • Три копия от инвестиционния проект;
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите в които се изисква ОВОС);
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони);
 • Квитанция за платена такса

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • ЦЕНАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРИТЕ НА ОБЕКТА

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр.Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • До 30 работни дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.