gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА 

(Комплексна административна услуга)

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 148 във връзка с чл. 72, ал.1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ);
 • Чл. 4 и чл. 8 от Наредба № 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване;
 • Чл. 54 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

 • Разрешение за строеж /за нов строежпо служебен път/;
 • Скица-проект на разкопавания участък с обяснителна записка;
 • Документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР /по служ. път/;
 • Документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на Наредба № 20, освен в случаите на чл.22 от наредбата /по служебен път/.
 • Декларация за отказ от възстановяване на гаранционната вноска, в случаите, когато дейността ще се извърши за сметка на Община Любимец;
 • Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 15,00 лв.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр.Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ РАЗРЕШЕНИЕТО В СРОК:

 • 7 работни дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.