gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

(Комплексна административна услуга)

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.153, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията;
 • Чл.54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документи за собственост - нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж /копие/.
 • Удостоверения за наследници (при необходимост) /по служебен път/;
 • Разрешение за строеж /по служебен път/;
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, ако строежът е започнал /по служебен път/;
 • Квитанция за платена такса

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА В РАЗМЕР НА:

 • 20,00 лв. – за обикновена услуга;
 • 30,00 лв. – за бърза услуга;
 • 5,00 лв. – за удостоверение за наследници (при необходимост).

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

 ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕЗАВЕРИМ РАЗРЕШЕНИЕТО В СРОК:

 • 14 работни дни – за обикновена услуга;
 • 7 работни дни – за бърза услуга;

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ПРЕЗАВЕРЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.