gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

             (Комплексна административна услуга)

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.31, чл.32, чл. 33 - чл. 34от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните Регистри;
 • Чл. 107, т. 1 от Закона за местните данъци и такси;
 • Чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията;
 • Чл. 35, т.1 и чл.49  от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Устно в отдел „Управление на територията“, ет.1, ст.9;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документи за собственост на имота ,право на строеж,пристрояване или надстрояване;
 • Удостоверение за наследници /при наследствен имот/; /по служебен път/
 • Квитанция за платена такса.
 • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице;  

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 15,00 лв. – за обикновена услуга;
 • 22,50 лв. – за бърза услуга;
 • 30,00 лв. – за експресна услуга;
 • 8,00 лв. – за удостоверение за наследници.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ СКИЦАТА В СРОК:

 • 7 дни – за обикновена услуга;
 • 3 работни дни – за бърза услуга;
 • 8 работни часа – за експресна услуга.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ СКИЦАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕСИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.