gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ПО ЧЛ.46, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

(Комплексна административна услуга)

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 46, ал.1, чл.50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б."б" – Закон за водите;
 • Чл. 39а, ал. 2 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

 • Декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС;
 • Документи, съгласно чл.60, от Закона за водите;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Любимец /по служебен път/

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 250,00 лева.
 • 2,00 лева – за удостоверение за липса или наличие на задължения.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр.Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ РАЗРЕШИТЕЛНОТО В СРОК:

 • СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО РАЗДЕЛ II НА ГЛАВА IV ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.

Като международна препоръчана пощенска пратка.