Със своя Заповед № РД-09-709/11.11.2019 г. Кметът на Община Любимец назначава Експертен съвет по Устройство на територията .

Повече подробности вижте в прикачения фаил.