Със своя Заповед № РД-09-718/14.11.2019 г.  Кметът на Община Любимец нарежда да се отпише от актовите книги за общинска собственост имот- частна общинска собственост.

Повече подробности вижте в прикачения фаил.