Със своя Заповед № РД-09-719/14.11.2019 г. Кметът на Община Любимец одобрява ПУП/ПРЗ/ на УПИ.

Повече подробности вижте в прикачения фаил.