Заповед № РД-09-091/10.02.2017 г. за допускане да се изготви проект на ПУП - план за регулация за изменяне на УПИ по плана на гр. Любимец.