Заповед № РД-09-093/10.02.2017 г. за одобряване на поправка на кадастрален план на поземлен имот по плана на с. Малко градище.