Заповед № РД-09-140/10.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с утвърждаване на Вътрешни правила за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.