Заповед № РД-09-172/24.03.2017 г. на Кмета на община Любимец за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "водостопанско съоръжение".

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.