Със своя Заповед № РД-09-377/19.07.2017 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП-ПП за обект "Кабелна линия и трафопост"

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.