Със своя Заповед №РД-09-509/02.10.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост. 

Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения файл.