Със своя Заповед №РД-09-495/17.08.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се прехвърли в собственост на физическо лице площ от 166 кв. м. 

 

Текст на заповедта.