Със своя Заповед №РД-09-497/20.08.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява кадастрална основа на имот по плана на гр. Любимец.

 

Текст на заповедта.