Със своя Заповед № РД-09-608/19.09.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.

Повече подробности вижте в прикачения файл.