Със своя Заповед №РД-09-610/19.09.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява изменението на кадастралната основа на имот по плана на с. Малко градище.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.