Със своя Заповед № РД-09-613/21.09.2018 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.